Od 01.01.2023 uzavřena provozovna Varšavská 779/5.
Zařízení na servisní úkon vyzvedneme a vrátíme na Vámi uvedené adrese v Ústí nad Labem bez příplatku.

Moudrý servis Předplacené služby

Smluvní podmínky pro Předplacené služby

Tyto Smluvní podmínky se vztahují ke službě, kterou pro Vás usilovně připravujeme.

1 Základní ustanovení

1.1 Vázané dokumenty

1.1.1 Nedílnou součástí těchto Smluvních podmínek pro Předplacené služby (dále jen Smluvní podmínky) jsou Všeobecné obchodní podmínky, v platném znění, který je k nalezení na webových stránkách www.moudry-servis.cz .
1.1.2 Nedílnou součástí těchto Smluvních podmínek je dokument Ochrana osobních údajů, v platném znění, který je k nalezení na webových stránkách www.moudry-servis.cz .

1.2 Smluvní strany

1.2.1 Poskytovatel - Martin Moudrý - Moudrý servis, IČ 01207211, DIČ 8503023188, Těšínská 1110/2, 40003 Ústí nad Labem;

1.2.2 Klient - registrovaný návštěvník webových stránek www.moudry-servis.cz .

2 Ujednání

2.1 Smlouva o poskytování předplacených služeb

2.1.1 Služby Poskytovatele si může Klient předplatit a užívat je prostřednictvím účtu Klientské sekce na webových stránkách www.moudry-servis.cz (dále jen Účet) a získat touto formou tzv. Kredit. Pravidelným dobíjením Kreditu získáváte slevu až 20% na některé poskytnuté služby hrazené tímto Kreditem. Bližší informace získáte v Klientské sekci na www.moudry-servis.cz nebo emailem na Vámi položený dotaz a v podmínkách jednotlivých služeb.

2.1.2 Smlouva o poskytování předplacených služeb (dále jen Smlouva) se uzavírá dle toho, která situace nastane dříve:

a) uhrazením ceny Kreditu bankovním převodem nebo jiným dobitím Kreditu (dále jen Dobití);
b) použitím Kreditu, jenž je připsán na Účet při první registraci k vyzkoušení zdarma.

2.1.3 Smlouva je uzavírána vždy na dobu určitou, konkrétně 6 měsíců. Opětovným dobitím Kreditu se Smlouva prodlužuje vždy na 6 měsíců trvání smlouvy ode dne Dobití.

2.1.4 Na Vaši žádost Vám na částku uhrazeného kreditu vystavíme daňový doklad.

2.1.5 Upozorňujeme Vás také na to, že Vám nemůžeme vrátit peníze za nevyužitý Kredit nebo pokud dojde k marnému uplynutí ochranné lhůty.

2.2 Užití Kreditu

2.2.1 Poskytovatel si vyhrazuje právo na omezení poskytování předplacených služeb, případně neposkytnout některou ze služeb, pokud nebudou splněny podmínky pro jejich užívání. Takovou podmínkou je například zůstatek Kreditu na Vašem Účtu, dostatečná výše Kreditu postačující k uhrazení objednané služby, neexistence dluhu po splatnosti za předchozí sjednané služby či objednané zboží. O omezení služeb Vás samozřejmě budeme vždy informovat. Poskytování služeb Vám obnovíme, jakmile odpadne důvod omezení.

2.2.2 Kredit lze využít k objednání kteréhokoli tarifu nebo jednorázové službě z naší aktuální nabídky, bližší informace naleznete po přihlášení do Klientské sekce v Ceníku. Z principu, jakým je Kredit připisován na Účet, jej nelze využít k objednání fyzického zboží v jakékoliv hodnotě, nýbrž pouze k poskytování služeb jako je předplacení tarifu, servisní zásah, konzultace, poradenství atp. Využití Kreditu za účelem nákupu zboží je možné pouze po písemné dohodě obou zúčastněných stran. Upozorňujeme Vás jen, že využití Kreditu k objednání tarifu se řídí mimo tyto Smluvní podmínky pro Předplacené služby také smluvními podmínkami k danému tarifu, Všeobecnými obchodními podmínkami a Servisními podmínkami a dále pak platnými zákony a jejich platnými úpravami.

2.2.3 Kdykoli se můžete rozhodnout, že si nepřejete, abychom Vám nadále poskytovali předplacené služby. Tímto odstavcem však není dotčen odstavec 2.1.5 těchto Smluvních podmínek.

2.2.4 Pokud budete chtít využít Kreditu k úhradě některého tarifu, stačí využít objednávkového formuláře v Klientské sekci. Jako Klient máte vždy na výběr, zda budete hradit tento tarif sám svým příkazem přes Klientskou sekci, nebo zda budete pouze udržovat výši Kreditu na Vašem Účtu na dostatečné výši, aby mohl být tarif vždy uhrazen včas a v plné výši automaticky. Při automatické úhradě tarifu po dobu 12 měsíců je poskytnuta jednorázová sleva ve formě připsání kreditu ve výši jednoho měsíčního poplatku. Bližší informace jsou k nalezení v Klientské sekci a ve Smluvních podmínkách k danému tarifu.

2.2.5 V případě ztráty nebo odcizení přístupových údajů, pokud prokážete, že jste byl jejich oprávněným uživatelem, je možné vygenerování nových. V žádném případě ale po tuto dobu Poskytovatel neodpovídá za případné vyčerpání Kreditu třetí osobou, jež tyto přístupové údaje zneužila. Za účelem Vaší identifikace po Vás můžeme požadovat předložení originálu dokladu totožnosti. Prosím vezměte na vědomí, že vám Kredit nemůžeme převést na jiný Účet či umožnit přístup k tomu Vašemu Účtu, budou-li existovat pochybnosti o tom, zda držitel uvedeného dokladu je oprávněným uživatelem Účtu, nebo bude vzhledem k okolnostem zřejmé, že tomu tak není.

2.3 Ochranná lhůta, práva a povinnosti plynoucí z nenulového zůstatku Kreditu

2.3.1 V případě kladného zůstatku Kreditu na Účtu je pro nevyužitý Kredit po ukončení Smlouvy stanovena Ochranná lhůta na 18 měsíců. Klient má tedy přístup ke svému Kreditu po dobu nejméně 24 měsíců a může jej kdykoliv libovolně využít.

2.3.2 V případě záporného Kreditního zůstatku je Klient povinen tento uhradit do 30 dnů ode dne ukončení Smlouvy. Tento Kredit si může Klient na svou žádost (písemnou či e-mailovou formou) nechat vyčíslit a uhradit ji přímo, nebo bez vyčíslení provést Dobití a tím záporný zůstatek Účtu změnit v nezáporný.

2.3.3 Upozorňujeme Vás, že dobíjením Kreditu ve stanovené lhůtě 6 měsíců (nebo kratším), předcházíte marnému uplynutí této lhůty, v opačném případě Smlouva automaticky skončí. Nevyčerpaný Kredit bude nadále přístupný na Vašem Účtu a to po dobu Ochranné lhůty, poté bez nároku propadá. Proběhne-li v průběhu této Ochranné lhůty k čerpání dříve nedočerpaného Kreditu, popřípadě k jeho dalšímu Dobití, Smlouva se s okamžitou platností obnovuje dle bodu 2.1.3.

2.3.4 Kredit je po dobu platnosti smlouvy i po jejím ukončení v Ochranné lhůtě možné převádět mezi Klienty. Takovéto získání Kreditu se však nepovažuje za Dobití dle odstavce 2.1.3 ve stanovené lhůtě a neprodlužuje tedy Smlouvu.

2.4 Souhlas se smluvními dokumenty

2.4.1 Uzavřením Smlouvy souhlasíte s těmito Smluvními podmínkami pro Předplacené služby, se Všeobecnými obchodními podmínkami, Ceníkem a dokumentem Ochrana osobních údajů.

3 Závěrečná a přechodná ustanovení

3.1 Doručování oznámení zákazníkovi

3.1.1 Chtěli bychom Vás informovat, že oznámení (včetně vyřizování reklamací) Vám budeme zasílat prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu, kterou si zvolíte jako korespondenční, jinak na vámi uvedenou adresu trvalého bydliště / místa podnikání či sídla. Pokud se nepodaří odeslané oznámení doručit, považuje se za doručené dodáním na výše uvedenou adresu nebo marným uplynutím lhůty pro vyzvednutí oznámení, případně dnem vrácení zaslaného oznámení, a to podle toho, co nastane dříve. Korespondenční adresou může být i e-mail (elektronická adresa), který nám za účelem doručování oznámení sdělíte, a jestliže o tento způsob doručování požádáte nebo s ním vyslovíte souhlas, za okamžik doručení oznámení se pak považuje okamžik jeho přijetí serverem příjemce.

3.1.2 V případě doručování oznámení prostřednictvím SMS je oznámení považováno za doručené okamžikem jeho doručení do našeho SMS centra.

3.1.3 Za doručená se budou považovat i oznámení, která zpřístupníme prostřednictvím Klientské sekce, a to okamžikem zpřístupnění. Vezměte v této souvislosti prosím na vědomí, že v případě doručení prostřednictvím Klientské sekce nemusíme zasílat písemné oznámení specifikované v odstavci 3.1.1 výše, a proto prosím provádějte časté kontroly oznámení doručených do vaší Klientské sekce.

3.2 Právní předpisy

3.2.1 Na tuto smlouvu se vztahují příslušná ustanovení Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, Zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

3.3 Výhrady

3.3.1 Není-li uzavřena smlouva v písemné formě, pak vylučujeme možnost potvrzení takové smlouvy v písemné formě ve smyslu ust. § 1757 občanského zákoníku.

3.4 Účinnost

3.4.1 Všeobecné podmínky jsou účinné od 1. 1. 2014. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Smluvní podmínky bez předchozího upozornění. O takovémto kroku bude Klient vyrozuměn na webových stránkách www.moudry-servis.cz .

3.4.2 Za společnost Moudrý servis schválil Martin Moudrý.

FAQ

Máte dotaz? Zkuste se podívat na "Nejčastěji pokládané dotazy".

Zeptejte se nás

Máte dotaz a nenašli jste odpověď mezi nejčastěji pokládanými dotazy? Zavolejte nebo napište. Rádi se Vám budeme věnovat.

Kontakty

Máte dotaz na poskytované služby nebo jste se již rozhodli využít našich služeb. Neváhejte nás kontaktovat.